نحوه استفاده از موتور مولتی جستجو:

کد موجود درفایل زیر را در سایت خود وارد کرده و تغییرات زیر را در آن وارد کنید.

۱. بجای XX کد نمایندگی خود را قرار دهید
۲. سایز توصیه شده برای iframe ارتفاع 200 و طول مابین 500 تا 700 می‌باشد ولی در صورتی که میخواهید سایز دلخواه خود را داشته باشید باید مقادیر max-width و width را برابر طول دلخواه خود و مقادیر min-height و height را برابر ارتفاع دلخواه خود قرار دهید
۳. توجه داشته باشید که iframe ارائه شده در داخل یک div قرار دارد که باعث می‌شود iframe به طور کامل responsive باشد و در گوشی‌ها خوب دیده می‌شود بنابراین اندازه‌های طول و ارتفاعی که وارد می‌کنید بهتر است متناسب با تصویر بزرگ باشد و iframe خود را برای تصاویر کوچک مطابقت می‌دهد

نمونه موتور اضافه شده با استفاده از کد